Nieuws

Geen pro rato berekening bonus

Werkneemster vordert van werkgever bonus. Geen pro rato berekening. Feiten Werkneemster is sinds 1 januari 2005 in dienst en heeft per 1 oktober 2008 zelf de arbeidsovereenkomst opgezegd. Werkgever heeft per die datum een eindafrekening opgesteld. Met betrekking tot deze eindafrekening is tussen werkgever en werkneemster (een salesconsultant) onder andere een discussie ontstaan over de […]

EVOA: beoogde versoepeling blijft uit

Lees meer

Ontslagvergoedingen onder vuur

Door uitspraken van de Hoge Raad in november 2009 en in februari 2010 zijn de pogingen van lagere rechters om formules te ontwikkelen voor het bepalen van ontslagvergoedingen teniet gedaan. Bovendien volgt uit de uitspraken dat een ontslagvergoeding bij opzegging eerder uitzondering dan regel is. Buiten de (uitzonderlijke) situatie waarin een ontslag op staande voet […]

Lees meer

Intrekking 403-verklaring: einde aansprakelijkheid?

Vennootschappen die deel uitmaken van een groep kunnen hun financiële verantwoording laten opnemen in een geconsolideerde jaarrekening. Het voordeel daarvan is dat dat minder administratieve lasten met zich meebrengt; maar een nadeel is dat een crediteur van een dochtervennootschap geen goed inzicht kan krijgen in de financiële positie van de dochter. Om aan dat probleem […]

Overheid te laat? Dwangsom!

Om trage besluitvorming door bestuursorganen tegen te gaan is recentelijk een wet van kracht, waarin is bepaald dat een bestuurorgaan bij het niet tijdig – binnen de daarvoor geldende termijn – nemen van een besluit, een dwangsom verschuldigd kan zijn voor elke dag dat het besluit uitblijft. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een besluit […]

Lees meer

Het einde van het Lego-monopolie

Lego bestaat sinds 1932. Naar verluid zijn er inmiddels voor iedere aardbewoner 52 legoblokjes in omloop. Wie weleens lego aanschaft, weet dat de prijs per blokje aanzienlijk kan zijn. Al met al een lucratieve handel. Lego probeert dan ook met man en macht om de markt exclusief voor zichzelf te houden. Ze gooit alle mogelijke […]

Lees meer
Srebrenica

Introductie van de zaak Srebrenica

Begin jaren ’90 brak er oorlog uit in het voormalig Joegoslavië. De humanitaire situatie in Oost-Bosnië, in het bijzonder het gebied rond de stad Srebrenica, was ronduit rampzalig. “Ik zal u nooit verlaten” In maart 1993 deed de Force Commander generaal Morillon van UNPROFOR aan de bevolking van de stad Srebrenica de volgende toezegging: “Vous […]

Lees meer

De verzilverbare populariteit van BN’ers

Er zijn nogal wat Bekende Nederlanders wiens portret zonder toestemming voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Daarmee loop je een reëel risico omdat een Bekende Nederlander zich op grond van zijn ‘verzilverbare populariteit’ in beginsel tegen een dergelijke publicatie kan verzetten. Zo blijkt ook weer uit een recent geval rond André Rieu. Wat was het geval? […]

Lees meer

Ancienniteit (A-factor van de kantonrechtersformule)

Onlangs zijn twee uitspraken verschenen over de vraag in hoeverre voorgaande dienstverbanden met (formeel) andere werkgevers meetellen bij de berekening van de anciënniteit (factor A) bij de toekenning van een vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Hierbij treft u een commentaar aan op de beschikking van de kantonrechter Roermond van 27 januari 2010. De tweede […]

Lees meer

Recht op internet!?!

Het internet valt niet meer uit ons leven weg te denken. Toegang tot het internet is inmiddels een eerste levensbehoefte geworden. Binnenkort wordt het binnen Europa evenwel mogelijk om illegale downloaders van het internet te gooien. We leven in het digitale tijdperk. Het percentage huishoudens met toegang tot internet ligt in Europa rond de 65%. […]

Lees meer