Nieuws

Bent u als aannemer steeds verantwoordelijk voor uw onderaannemer?

Als hoofdaannemer moet u in beginsel instaan voor de kwaliteit van het door uw onderaannemer(s) geleverde werk. Partijen kunnen contractueel van die hoofdregel afwijken, maar doen zij dat niet en maakt een onderaannemer een fout, dan is de hoofdaannemer daar dus in beginsel voor aansprakelijk. “In beginsel”, want in bijzondere omstandigheden kan dit naar maatstaven […]

Lees meer

Een belangrijke uitspraak voor de herontwikkeling/transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw!

Op 30 april 2019 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan. Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het voormalige defensieterrein Hembrug in Zaandam is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd. Het is de bedoeling dit terrein te ontwikkelen tot een gemengd woon- en werkgebied met ruimte voor minimaal 1.000 […]

Lees meer

Bouwmediation en de Westfrisiaweg

Een bouwgeschil kan enorme gevolgen hebben voor de contractspartijen en voor omwonenden. Het geschil tussen Heijmans en de Provincie Noord-Holland over de N23 Westfrisiaweg is hier een illustratief voorbeeld van. Het is voor al deze betrokkenen van het grootste belang dat er op de kortst mogelijke termijn naar een werkbare oplossing wordt gezocht, zonder dat […]

Lees meer

De economisch analyse van een juridisch geschil

Inleiding Recent had ik overleg met een cliënt die financieel was opgeleid en tevens lid is van de reddingsbrigade. Dat leverde een hele leuke analyse op van een lopende zaak, die ik graag via dit artikel wil delen. Goede investering Hoe moeilijk het ook vaak is, emotie is geen goede leidraad als het gaat om […]

Lees meer

Vuistregels voor een beroep op het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht

In de praktijk van het bestuursrecht gebeurt het nog wel eens dat cliënten een aanschrijving krijgen van de gemeente tot verwijdering van een bouwwerk op hun perceel, wat er soms al tientallen jaren staat en zonder bouwvergunning is opgericht. Ze stellen mij dan de vraag of zij een beroep kunnen doen op het feit dat […]

Lees meer

Dwaling bij het huren van een bedrijfspand over de mogelijkheden in het bestemmingsplan. Is er een mededelingsplicht van de verhuurder?

Het komt regelmatig voor dat er ter zake een onroerend goed onduidelijkheid is omtrent de precieze exploitatiemogelijkheden op grond van het bestemmingsplan. Op wie rust dit risico? Op de huurder of de verhuurder? Heeft een professionele verhuurder in dat kader een mededelingsplicht en/of onderzoeksplicht? Tip bij verhuur en huur van commercieel vastgoed in relatie tot […]

Lees meer

Wanneer is een ontwerp (van een woning) beschermd?

Op 17 november 2015 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een interessante uitspraak gewezen over de bescherming van het ontwerp van een woning. Uit de uitspraak blijkt dat ‘een zekere gelijkenis’ onvoldoende is. Er moet sprake zijn van een bewuste of onbewuste ontlening wil er sprake zijn van een inbreuk maken op de auteursrechten van de architect. […]

Lees meer

Gemeente verplicht tot betalen schadevergoeding wegens onrechtmatig afgebroken onderhandelingen

Er geldt een strenge maatstaf voor de beoordeling van een plicht tot schadevergoeding bij afgebroken onderhandelingen. Bovendien wordt deze ook nog eens met terughoudendheid getoetst. Deze maatstaf is dat een ieder van de onderhandelende partijen vrij is de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het […]

Lees meer

AZ niet naar de Westrand in Alkmaar; een gemiste kans voor mediation

Mediation komt in Nederland maar moeizaam van de grond. Mijns inziens ten onrechte. De casus van AZ en de Westrand laat duidelijk de voordelen van mediation zien ten opzichte van een juridische procedure. Wat is mediation? Mediation is een alternatieve manier om geschillen te beslechten. Niet door een rechter of een arbiter, maar door partijen […]

Lees meer

Vermogensrechtelijke afwikkeling van een huwelijk op basis van een periodiek verrekenbeding

Onlangs heeft er een doorbraak plaatsgevonden binnen het huwelijksvermogensrecht op het terrein van het periodiek verrekenbeding. Zoals bekend kunnen echtgenoten ervoor kiezen om in plaats van in gemeenschap van goederen onder huwelijkse voorwaarden te trouwen. In veel van deze huwelijkse voorwaarden wordt gekozen voor een verrekenbeding. Er kan voor een periodiek verrekenbeding of een finaal […]