Claims schuldeisers Imtech

Bent u schuldeiser/leverancier/(onder)aannemer/opdrachtgever van Imtech?

Faillissement Imtech

Royal Imtech N.V., Imtech Capital B.V., Imtech B.V. en Imtech Group B.V. (hierna gezamenlijk: “Imtech”) zijn op 13 augustus jl. failliet verklaard. De overige Imtech-vennootschappen verkeren thans (vooralsnog) niet in staat van faillissement.

Een groot aantal bedrijven (500 volgens het onderzoek van USP Marketing Consultancy) zijn geraakt door het faillissement van Imtech. Ook schuldeisers van de nog niet failliete Imtech-vennootschappen lopen grote risico’s op de incasso van hun vorderingen.

Bent u contractspartij van Imtech? Lees dan verder over uw verhaalsmogelijkheden om (verdere) schade te voorkomen.

Mogelijkheden voor schuldeisers/leveranciers/(onder)aannemers/opdrachtgevers

Inroepen eigendomsvoorbehoud
Indien u in uw overeenkomst met Imtech dan wel in uw algemene voorwaarden hebt bedongen dat u uw zaken levert onder de opschortende voorwaarde van betaling, kunt u in beginsel uw eigendomsvoorbehoud inroepen en de geleverde zaken (ook bij de failliete Imtech vennootschappen) terugvorderen.

Inroepen recht van reclame
Heeft u een roerende zaak aan Imtech geleverd en heeft Imtech nog niet betaald? Als er nog geen 6 weken zijn verstreken nadat de koopprijs opeisbaar is geworden dan wel 60 dagen nadat de zaak bij Imtech is afgeleverd, kunt u in beginsel het recht van reclame inroepen en uw zaak terugvorderen.

Retentierecht
Heeft u een zaak van Imtech onder zich? Dan kunt u -ook bij de failliete Imtech vennootschappen- een beroep doen op het retentierecht en de zaak onder u houden totdat uw vordering door Imtech is voldaan.

Duurovereenkomsten (bijvoorbeeld huur/lease/bruikleen/aanneming)
Heeft u zaken aan Imtech verhuurd, geleased of in bruikleen gegeven? Deze overeenkomsten kunnen door curator van de failliete Imtech vennootschappen en door u, tegen een opzegtermijn van 3 maanden worden opgezegd. Bij de niet-failliete Imtech vennootschappen gelden de contractuele bepalingen.

Uw verplichtingen uit andere contracten (bijvoorbeeld onderhoudscontracten of aanneemovereenkomsten) met niet-failliete Imtech-vennootschappen kunnen bij betalingsachterstanden van Imtech in beginsel worden opgeschort (dat hangt mede af van de tekst van het contract) en de overeenkomst kan onder omstandigheden worden ontbonden, waarna schadevergoeding kan worden gevorderd.

Ten aanzien van dergelijke contracten met de failliete Imtech-vennootschappen, kan de curator een termijn worden gegund om aan te geven of hij deze overeenkomst wil voortzetten en kan de curator worden verplicht hiervoor zekerheid te stellen. Indien de curator de overeenkomst niet voortzet, verliest de curator het recht nakoming te vorderen.

Bijstand door Van Diepen Van der Kroef advocaten

Van Diepen Van der Kroef advocaten kan met haar zes vestigingen schuldeisers/leveranciers/(onder)aannemers/opdrachtgevers van Imtech door heel Nederland bijstaan bij het beantwoorden van vragen en het ondernemen van actie.

Doordat diverse advocaten van Van Diepen Van der Kroef zelf regelmatig als curator in faillissementen worden aangesteld, zijn zij uitstekend in staat u te adviseren over de mogelijkheden die u heeft om uw rechten veilig te stellen in het faillissement van Imtech of ten aanzien van de thans nog niet failliete Imtech-vennootschappen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met R.G. Snouckaert van Schauburg via r.snouckaert@vandiepen.com / 06-51705913 en S. Gerritsen via s.gerritsen@vandiepen.com / 06-40917232.